Indienvoorraadig vandaag verzonden -> Voor 12:00 besteld = vandaag verzonden
Gratis verzending vanaf € 150,-
Schietbaan in Rotterdam / Ophalen in Rotterdam
 • Incl.Excl.
  BTW
 • 0

  Bestel nu en krijg 10% korting op uw eerste bestelling kortingscode Welkom2023 Bestel nu en krijg 10% korting op uw eerste bestelling kortingscode Welkom2023

 • Incl.Excl.
  BTW
 • 0
  Indienvoorraadig vandaag verzonden -> Voor 12:00 besteld = vandaag verzonden
  Gratis verzending vanaf € 150,-
  Schietbaan in Rotterdam / Ophalen in Rotterdam

  Bestel nu en krijg 10% korting op uw eerste bestelling kortingscode Welkom2023 Bestel nu en krijg 10% korting op uw eerste bestelling kortingscode Welkom2023

  Algemene voorwaarden

  Algemene voorwaarden Arrow Bow Europe

  E-mail: [email protected]
  Website: https://www.arrowbow.eu/nl/


   

  Definities

  1. Arrow Bow Europe: Arrow Bow Europe, gevestigd te Rotterdam onder KvK nr. 65781309.
  2. Klant: degene met wie Arrow Bow Europe een overeenkomst is aangegaan.
  3. Partijen: Arrow Bow Europe en klant samen.
  4. Consument: een klant die tevens een individu is en die als privépersoon handelt.

  Artikel 1 - Toepasselijkheid algemene voorwaarden

  1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen, werkzaamheden, bestellingen, overeenkomsten en leveringen van diensten of producten door of namens Arrow Bow Europe.
  2. Partijen kunnen alleen afwijken van deze voorwaarden als zij dat uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen.
  3. Partijen sluiten de toepasselijkheid van aanvullende en/of afwijkende algemene voorwaarden van de klant of van derden uitdrukkelijk uit.

   Artikel 4 - Prijzen

  1. Alle prijzen die Arrow Bow Europe hanteert zijn in euro’s, zijn inclusief btw en exclusief eventuele overige kosten zoals administratiekosten, heffingen en reis-, verzend- of transportkosten, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld of anders overeengekomen.
  2. Alle prijzen die Arrow Bow Europe hanteert voor zijn producten, op zijn website of die anderszins kenbaar zijn gemaakt, kan Arrow Bow Europe te allen tijde wijzigen. 
  3. Verhogingen van de kostprijzen van producten of onderdelen daarvan, die Arrow Bow Europe niet kon voorzien ten tijde van het doen van de aanbieding c.q. het tot stand komen van de overeenkomst, kunnen aanleiding geven tot prijsverhogingen. 
  4. De consument heeft het recht om een overeenkomst te ontbinden als gevolg van een prijsverhoging zoals bedoeld in lid 3, tenzij de verhoging het gevolg is van een wettelijke regeling.

  Artikel 5 - Monsters en modellen 

   

  Indien de klant een monster of model van een product heeft ontvangen, dan kan hij daaraan geen andere rechten ontlenen dan dat het een aanduiding is van de aard van het product, tenzij partijen uitdrukkelijk hebben afgesproken dat de te leveren producten met het monster of model overeenstemmen.

   

  Artikel 6 - Betalingen en betalingstermijn

  1. Arrow Bow Europe mag bij het aangaan van de overeenkomst een aanbetaling tot 50% van het overeengekomen bedrag verlangen. 
  2. De klant dient betalingen achteraf binnen 14 dagen na levering  te hebben voldaan.
  3. Betalingstermijnen worden beschouwd als fatale betalingstermijnen. Dat betekent dat indien de klant het overeengekomen bedrag niet uiterlijk op de laatste dag van de betalingstermijn heeft voldaan, hij van rechtswege in verzuim en in gebreke is, zonder dat Arrow Bow Europe de klant een aanmaning hoeft te sturen c.q. in gebreke hoeft te stellen. 
  4. Arrow Bow Europe behoudt zich het recht voor om een levering afhankelijk te stellen van onmiddellijke betaling dan wel een zekerheidstelling te eisen voor het totale bedrag van de diensten of producten.

   

  Artikel 7 - Gevolgen niet tijdig betalen

  1. Betaalt de klant niet binnen de overeengekomen termijn, dan is Arrow Bow Europe gerechtigd de wettelijke rente van 2% per maand voor niet-handelstransacties en  de wettelijke rente van 8% per maand voor handelstransacties in rekening te brengen vanaf de dag dat de klant in verzuim is, waarbij een gedeelte van een maand voor een hele maand wordt gerekend.
  2. Wanneer de klant in verzuim is, is hij bovendien buitengerechtelijke incassokosten en eventuele schadevergoeding verschuldigd aan Arrow Bow Europe. 
  3. De incassokosten worden berekend aan de hand van het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten. 
  4. Wanneer de klant niet tijdig betaalt, mag Arrow Bow Europe zijn verplichtingen opschorten totdat de klant aan zijn betalingsverplichting heeft voldaan. 
  5. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling aan de zijde van de klant, zijn de vorderingen van Arrow Bow Europe op de klant onmiddellijk opeisbaar. 
  6. Weigert de klant zijn medewerking aan de uitvoering van de overeenkomst door Arrow Bow Europe, dan is hij nog steeds verplicht de afgesproken prijs aan Arrow Bow Europe te betalen. 

  Artikel 8 - Recht van reclame 

  1. Zodra de klant in verzuim is, is Arrow Bow Europe gerechtigd het recht van reclame in te roepen ten aanzien van de onbetaalde aan de klant geleverde producten.
  2. Arrow Bow Europe roept het recht van reclame in door middel van een schriftelijke of elektronische mededeling.
  3. Zodra de klant op de hoogte is gesteld van het ingeroepen recht van reclame, dient de klant de producten waar dit recht betrekking op heeft, onmiddellijk te retourneren aan Arrow Bow Europe, tenzij partijen hierover andere afspraken maken. 
  4. De kosten voor het terughalen of -brengen van de producten komen voor rekening van de klant.

  Artikel 12 - Herroepingsrecht 

  1. Een consument kan een online aankoop gedurende een bedenktijd van 14 dagen zonder opgave van reden ontbinden op voorwaarde dat:
  • het product niet is gebruikt
  • het geen product is dat snel kan bederven, zoals voedsel of bloemen
  • het geen product is dat speciaal voor de consument op maat is gemaakt of aangepast
  • het geen product is dat niet kan worden teruggestuurd om hygiënische redenen (ondergoed, badkleding, enz.)
  • de verzegeling nog intact is, indien het gaat om gegevensdragers met digitale inhoud (dvd’s, cd’s, etc.)
  • het product of dienst geen logies, reis, restaurantbedrijf, vervoer, cateringopdracht of vorm van vrijetijdsbesteding betreft
  • het product geen los tijdschrift of losse krant is
  • de consument niet heeft afgezien van zijn herroepingsrecht
  1. De bedenktijd van 14 dagen zoals in lid 1 genoemd, vangt aan:
   • op de dag nadat de consument het laatste product of onderdeel heeft ontvangen van 1 bestelling
   • zodra de consument bevestigd heeft dat hij digitale inhoud via internet gaat afnemen
  2. De consument kan zijn beroep op het herroepingsrecht kenbaar maken via [email protected], indien gewenst met behulp van het herroepingsformulier dat via de website van Arrow Bow Europe, https://www.arrowbow.eu/nl/, kan worden gedownload.
  3. De consument is verplicht om het product binnen 14 dagen na het kenbaar maken van zijn herroepingsrecht te retourneren aan Arrow Bow Europe, bij gebreke waarvan zijn herroepingsrecht komt te vervallen. 

  Artikel 14 - Vergoeding van bezorgkosten 

  1. Indien de consument tijdig van zijn herroepingsrecht gebruik heeft gemaakt en als gevolg daarvan tijdig de volledige bestelling aan Arrow Bow Europe heeft geretourneerd, dan zal Arrow Bow Europe eventuele door de consument betaalde verzendkosten binnen 14 dagen na ontvangst van de tijdig en volledig geretourneerde bestelling aan de consument terugbetalen.  
  2. De kosten voor bezorgen komen slechts voor rekening van Arrow Bow Europe voor zover de volledige bestelling wordt geretourneerd.

  Artikel 15 - Vergoeding retourkosten 

   

  Indien de consument een beroep doet op zijn herroepingsrecht en de volledige bestelling tijdig retourneert, dan komen de kosten voor het retourneren van de volledige bestelling voor rekening van de consument. 


  Artikel 17 - Opschortingsrecht

   

  Tenzij de klant een consument is, doet de klant afstand van het recht om de nakoming van enige uit deze overeenkomst voortvloeiende verbintenis op te schorten.
   

  Artikel 18 - Retentierecht 

  1. Arrow Bow Europe kan een beroep doen op zijn retentierecht en in dat geval producten van de klant onder zich houden, totdat de klant alle nog openstaande rekeningen ten aanzien van Arrow Bow Europe heeft voldaan, tenzij de klant voor die kosten voldoende zekerheid heeft gesteld. 
  2. De retentierecht geldt eveneens op grond van eerdere overeenkomsten waaruit de klant nog betalingen verschuldigd is aan Arrow Bow Europe.
  3. Arrow Bow Europe is nooit aansprakelijk voor eventuele schade die de klant mogelijkerwijs lijdt als gevolg van het gebruikmaken van zijn retentierecht.

  Artikel 19 - Verrekening

   

  Tenzij de klant een consument is, doet de klant afstand van zijn recht om een schuld aan Arrow Bow Europe te verrekenen met een vordering op Arrow Bow Europe. 

   

  Artikel 20 - Eigendomsvoorbehoud 

  1. Arrow Bow Europe blijft eigenaar van alle geleverde producten totdat de klant volledig heeft voldaan aan al zijn betalingsverplichtingen ten aanzien van Arrow Bow Europe op grond van wat voor met Arrow Bow Europe gesloten overeenkomst dan ook, met inbegrip van vorderingen inzake het tekortschieten in de nakoming.
  2. Tot die tijd kan Arrow Bow Europe zich beroepen op zijn eigendomsvoorbehoud en de zaken terugnemen. 
  3. Voordat het eigendom is overgegaan op de klant, mag de klant de producten niet verpanden, verkopen, vervreemden of anderszins bezwaren. 
  4. Indien Arrow Bow Europe een beroep doet op zijn eigendomsvoorbehoud, geldt de overeenkomst als ontbonden en heeft Arrow Bow Europe het recht om schadevergoeding, gederfde winst en rente te vorderen.

  Artikel 21 - Levering

  1. Levering vindt plaats zolang de voorraad strekt.
  2. Levering vindt plaats bij Arrow Bow Europe, tenzij partijen anders zijn overeengekomen.
  3. Levering van online bestelde producten vindt plaats op het door de klant aangegeven adres. 
  4. Indien de overeengekomen bedragen niet of niet op tijd worden voldaan, heeft Arrow Bow Europe het recht om zijn verplichtingen op te schorten totdat het overeengekomen deel alsnog is voldaan. 
  5. Bij te late betaling is er sprake van schuldeisersverzuim, met als gevolg dat de klant een verlate levering niet aan Arrow Bow Europe kan tegenwerpen.

  Artikel 22 - Levertijd 

  1. De door Arrow Bow Europe opgegeven levertijden zijn indicatief en geven de klant bij overschrijding daarvan geen recht op ontbinding of schadevergoeding, tenzij partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders zijn overeengekomen.
  2. De levertijd vangt aan op het moment dat de klant het (elektronische) bestelproces volledig heeft afgerond en daarvan een (elektronische) bevestiging heeft gekregen van Arrow Bow Europe.
  3. Overschrijding van de opgegeven levertijd geeft de klant geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht om de overeenkomst te ontbinden, tenzij Arrow Bow Europe niet binnen 14 dagen na daartoe schriftelijk te zijn aangemaand kan leveren of partijen hierover iets anders hebben afgesproken.

  Artikel 23 - Feitelijke levering

   

  De klant dient ervoor zorg te dragen dat de feitelijke levering van de door hem bestelde producten tijdig kan plaatsvinden.

   

  Artikel 24 - Transportkosten 

   

  Transportkosten zijn voor rekening van de klant, tenzij partijen hierover iets anders hebben afgesproken.

   

  Artikel 25 - Verpakking en verzending

  1. Indien de verpakking van een geleverd product geopend of beschadigd is, dan dient de klant, alvorens het product in ontvangst te nemen, hiervan door de expediteur c.q. bezorger een aantekening op te laten maken, bij gebreke waarvan Arrow Bow Europe niet aansprakelijk kan worden gehouden voor eventuele schade.
  2. Indien de klant zelf voor transport van een product zorgdraagt, dient hij eventuele zichtbare beschadigingen aan producten of de verpakking voorafgaand aan het vervoer te melden aan Arrow Bow Europe, bij gebreke waarvan Arrow Bow Europe niet aansprakelijk kan worden gehouden voor eventuele schade.

  Artikel 26 - Verzekering

  1. De klant verplicht zich de volgende zaken voldoende te verzekeren en verzekerd te houden tegen onder andere brand, ontploffings- en waterschade evenals diefstal:
   • geleverde zaken die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de onderliggende overeenkomst
   • zaken van Arrow Bow Europe die bij de klant aanwezig zijn
   • zaken die onder eigendomsvoorbehoud zijn geleverd
  2. De klant geeft op eerste verzoek van Arrow Bow Europe de polis van deze verzekeringen ter inzage.

  Artikel 28 - Bewaring 

  1. Indien de klant bestelde producten pas later afneemt dan de overeengekomen leveringsdatum, is het risico van een eventueel kwaliteitsverlies geheel voor de klant.
  2. Eventuele extra kosten als gevolg van voortijdige dan wel verlate afname van producten komen geheel voor rekening van de klant.

  Artikel 29 - Montage/Installatie

   

  Hoewel Arrow Bow Europe zich inspant alle montage en/of installatiewerkzaamheden zo goed mogelijk uit te voeren, draagt hij hiervoor geen enkele verantwoordelijkheid behalve in het geval van opzet of grove schuld.

   

  Artikel 30 - Garantie

  1. De garantie met betrekking tot producten is uitsluitend van toepassing op defecten, veroorzaakt door ondeugdelijk(e) fabricage, constructie of materiaal. 
  2. De garantie geldt niet in het geval van normale slijtage en van schade ontstaan als gevolg van ongevallen, aangebrachte wijzigingen aan het product, nalatigheid of ondeskundig gebruik door de klant, alsmede wanneer de oorzaak van het defect niet duidelijk kan worden vastgesteld.
  3. Het risico van verlies, beschadiging of diefstal van de producten die het voorwerp zijn van een overeenkomst tussen partijen, gaat over op de klant op het moment waarop deze juridisch en/of feitelijk worden geleverd, althans in de macht van de klant komen of van een derde die het product ten behoeve van de klant in ontvangst neemt.

  Artikel 31 - Ruilen 

  1. Het ruilen van gekochte artikelen is alleen mogelijk indien aan de volgende voorwaarden is voldaan:
  • ruilen vindt plaats binnen 14 dagen na aankoop tegen overlegging van de originele factuur
  • het product wordt teruggebracht in de originele verpakking c.q. met de nog aangehechte originele (prijs)kaartjes
  • het product is nog niet gebruikt
  1. Afgeprijsde artikelen, niet-houdbare artikelen zoals levensmiddelen, op maat gemaakte artikelen of speciaal voor de klant aangepaste artikelen kunnen niet worden geruild.

   

  Artikel 41 - Vrijwaring

   

  De klant vrijwaart Arrow Bow Europe tegen alle aanspraken van derden die verband houden met de door Arrow Bow Europe geleverde producten en/of diensten. 

   

  Artikel 42 - Klachten

  1. De klant dient een door Arrow Bow Europe geleverd product of verleende dienst zo spoedig mogelijk te onderzoeken op eventuele tekortkomingen.
  2. Beantwoordt een geleverd product of verleende dienst niet aan hetgeen de klant redelijkerwijs van de overeenkomst mocht verwachten, dan dient de klant Arrow Bow Europe daarvan zo spoedig mogelijk, doch in ieder geval binnen 1 maand na constatering van de tekortkomingen, op de hoogte te stellen. 
  3. Consumenten dienen Arrow Bow Europe uiterlijk binnen 2 maanden na constatering van de tekortkomingen hiervan op de hoogte te stellen.
  4. De klant geeft daarbij een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekort­koming, zodat Arrow Bow Europe in staat is hierop adequaat te reageren. 
  5. De klant dient aan te tonen dat de klacht betrekking heeft op een overeenkomst tussen partijen.
  6. Indien een klacht betrekking heeft op lopende werkzaamheden, kan dit er in ieder geval niet toe leiden dat Arrow Bow Europe gehouden kan worden om andere werkzaamheden te verrichten dan zijn overeengekomen.

  Artikel 43 - Ingebrekestelling

  1. De klant dient ingebrekestellingen schriftelijk kenbaar te maken aan Arrow Bow Europe.
  2. Het is de verantwoordelijkheid van de klant dat een ingebrekestelling Arrow Bow Europe ook daadwerkelijk (tijdig) bereikt. 

  Artikel 44 - Hoofdelijke aansprakelijkheid klant

   

  Als Arrow Bow Europe een overeenkomst aangaat met meerdere klanten, is ieder van hen hoofdelijk aansprakelijk voor de volledige bedragen die zij op grond van die overeenkomst aan Arrow Bow Europe verschuldigd zijn. 

   

  Artikel 45 - Aansprakelijkheid Arrow Bow Europe

  1. Arrow Bow Europe is uitsluitend aansprakelijk voor enige schade die de klant lijdt indien en voor zover die schade is veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid.
  2. Indien Arrow Bow Europe aansprakelijk is voor enige schade, is het slechts aansprakelijk voor directe schade die voortvloeit uit of verband houdt met de uitvoering van een overeenkomst.
  3. Arrow Bow Europe is nooit aansprakelijk voor indirecte schade, zoals gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen of schade aan derden.
  4. Indien Arrow Bow Europe aansprakelijk is, is deze aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat door een gesloten (beroeps)aansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald en bij gebreke van (volledige) uitkering door een verzekeringsmaatschappij van het schadebedrag is de aansprakelijkheid beperkt tot het (gedeelte van het) factuurbedrag waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
  5. Alle afbeeldingen, foto’s, kleuren, tekeningen, omschrijvingen op de website of in een catalogus zijn slechts indicatief en gelden slechts bij benadering en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding en/of (gedeeltelijke) ontbinding van de overeenkomst en/of opschorting van enige verplichting.

  Artikel 46 - Vervaltermijn

   

  Elk recht van de klant op schadevergoeding van Arrow Bow Europe vervalt in elk geval 12 maanden na de gebeurtenis waaruit de aansprakelijkheid direct of indirect voortvloeit. Hiermee wordt niet uitgesloten het bepaalde in artikel 6:89 van het Burgerlijk Wetboek.
   

  Artikel 47 - Recht op ontbinding

  1. De klant heeft het recht de overeenkomst te ontbinden wanneer Arrow Bow Europe toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van zijn verplichtingen, tenzij deze tekortkoming, gezien haar bijzondere aard of geringe betekenis, de ontbinding niet rechtvaardigt. 
  2. Is de nakoming van de verplichtingen door Arrow Bow Europe niet blijvend of tijdelijk onmogelijk, dan kan ontbinding pas plaatsvinden nadat Arrow Bow Europe in verzuim is. 
  3. Arrow Bow Europe heeft het recht de overeenkomst met de klant te ontbinden, indien de klant zijn verplichtingen uit de overeenkomst niet volledig of niet tijdig nakomt, dan wel indien Arrow Bow Europe kennis heeft genomen van omstandigheden die hem goede grond geven om te vrezen dat de klant zijn verplichtingen niet behoorlijk zal kunnen nakomen. 

  Artikel 48 - Overmacht

  1. In aanvulling op het bepaalde in artikel 6:75 Burgerlijk Wetboek geldt dat een tekortkoming van Arrow Bow Europe in de nakoming van enige verplichting ten aanzien van de klant niet aan Arrow Bow Europe kan worden toegerekend in een van de wil van Arrow Bow Europe onafhankelijke situatie, waardoor de nakoming van zijn verplichtingen ten aanzien van de klant geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd of waardoor de nakoming van zijn verplichtingen in redelijk­heid niet van Arrow Bow Europe kan worden verlangd. 
  2. Tot de in lid 1 genoemde overmachtsituatie worden ook - doch niet uitsluitend - gerekend: noodtoestand (zoals burgeroorlog, opstand, rellen, natuurrampen, etc.); wanprestaties en overmacht van toeleveranciers, bezorgers of andere derden; onverwachte stroom-, elektriciteits- internet-, computer- en telecomstoringen; computer­virussen, stakingen, overheidsmaatregelen, onvoorziene vervoersproblemen, slechte weersomstandigheden en werkonderbrekingen. 
  3. Indien zich een overmachtsituatie voordoet waardoor Arrow Bow Europe 1 of meer verplichtingen naar de klant niet kan nakomen, dan worden die verplichtingen opgeschort totdat Arrow Bow Europe er weer aan kan voldoen. 
  4. Vanaf het moment dat een overmachtsituatie ten minste 30 kalenderdagen heeft geduurd, mogen beide partijen de overeenkomst schriftelijk geheel of gedeeltelijk ontbinden. 
  5. Arrow Bow Europe is in een overmachtsituatie geen enkele (schade)vergoeding verschuldigd, ook niet als het als gevolg van de overmachttoestand enig voordeel geniet.

  Artikel 49 - Wijziging van de overeenkomst 

  1. Indien na het afsluiten van de overeenkomst voor de uitvoering ervan het nodig blijkt om de inhoud ervan te wijzigen of aan te vullen, passen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aan. 
  2. Voorgaand lid is niet van toepassing bij producten die zijn afgenomen in een fysieke winkel. 

  Artikel 50 - Wijziging algemene voorwaarden

  1. Arrow Bow Europe is gerechtigd deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen. 
  2. Wijzigingen van ondergeschikt belang kunnen te allen tijde worden doorgevoerd. 
  3. Grote inhoudelijke wijzigingen zal Arrow Bow Europe zoveel mogelijk vooraf met de klant bespreken.
  4. Consumenten zijn gerechtigd bij een wezenlijke wijziging van de algemene voorwaarden de overeenkomst op te zeggen. 

  Artikel 51 - Overgang van rechten

  1. Rechten van de klant uit een overeenkomst tussen partijen kunnen niet aan derden worden overgedragen zonder de voorafgaande schriftelijke instemming van Arrow Bow Europe. 
  2. Deze bepaling geldt als een beding met goederenrechtelijke werking zoals bedoeld in artikel 3:83, tweede lid, Burgerlijk Wetboek. 

  Artikel 52 - Gevolgen nietigheid of vernietigbaarheid

  1. Wanneer één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig of vernietigbaar blijken, dan tast dit de overige bepalingen van deze voorwaarden niet aan. 
  2. Een bepaling die nietig of vernietigbaar is, wordt in dat geval vervangen door een bepaling die het dichtst in de buurt komt van wat Arrow Bow Europe bij het opstellen van de voorwaarden op dat punt voor ogen had.

  Artikel undefined - Toepasselijk recht en bevoegde rechter

  1. Op iedere overeenkomst tussen partijen is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing. 
  2. De Nederlandse rechter in het arrondissement waar Arrow Bow Europe is gevestigd / praktijk houdt / kantoor houdt is exclusief bevoegd om kennis te nemen van eventuele geschillen tussen partijen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft.


  Opgesteld op 11 augustus 2023.

  Voor alle andere vragen

  Bel ons(Lokaal tarief)

  Ma-vr 10.00 - 17.30 uur.
  Zat - Zon gesloten

  (0)85 1305284

  E-mail

  Antwoord binnen 2 werkdagen

  E-mail ons

  Social media

  Socials

  Arrow Bow Europe

  Plompertstraat 118
  3087BD
  Rotterdam

  VAT: NL 002199922B27
  KVK: 65781309
  Bank: NL94 BUNQ 2073 2666 73

  Vergelijk 0

  Voeg nog een product toe (max. 5)

  Start vergelijking

  Door het gebruiken van onze website, ga je akkoord met het gebruik van cookies om onze website te verbeteren. Dit bericht verbergenMeer over cookies »